Trang chủ / THÔNG BÁO / Thông báo V/v nhận lịch tết nguyên đán năm 2017

Thông báo V/v nhận lịch tết nguyên đán năm 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CƠ SỞ 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________***___________

 Tp.HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2017

 

THÔNG BÁO

(V/v nhận lịch tết nguyên đán  năm 2017 )

 Ban Đào tạo & Công tác sinh viên thông báo tới toàn thể sinh viên trong Cơ sở 2-  Đại học Thủy Lợi như sau:

  • Ban cán sự các lớp nhận lịch tết nguyên đán năm 2017 và phát cho các bạn sinh viên của lớp mình. Ngày nhận vào thứ 4,5( Ngày 11,12/01/2017)

+ Tại Tp. Hồ Chí Minh: Bộ phận tiếp sinh viên – Ban Đào tạo & CTSV.

+ Tại Bình Dương: Bộ phận tiếp sinh viên – Ban Đào tạo & CTSV .

 

Nơi nhận: 

–          Ban Giám đốc (b/c);

–          Khóa 55;56;57;58

–          Lưu VT, ĐT&CTSV.

 

BAN ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

TS. Lê Trung Thành

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Thông báo về việc phục vụ sinh hoạt lớp tháng 05 năm 2018

Chi tiết file đính kèm: T5_2018