Trang chủ / Đào Tạo và CTSV / Đại học chính quy / Lịch học - thi hệ Đại học / Thông báo về việc phục vụ sinh hoạt lớp tháng 12/ 2017

Thông báo về việc phục vụ sinh hoạt lớp tháng 12/ 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

CƠ SỞ 2

Số: 428 /TB-ĐHTL-CS2

              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Tp.Hồ Chí Minh, ngày   21   tháng  12  năm 2017

           THÔNG BÁO

V/v : Phục vụ sinh hoạt lớp tháng 12/ 2017

I. HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG

–       Trong tháng 12 này nhà trường đã tổ chức thi kết thúc GĐ2 học kỳ 1 năm học 2017-2018 và bước vào học kỳ 2 năm học 2017-2018.

–  Ngày 15/11/2017 Cơ sở 2 – ĐHTL đã thông báo kế hoạch học tập, đăng ký nguyện vọng học kỳ 2 năm học 2017-2018 cho sinh viên học theo tín chỉ tại Cơ sở 2 – ĐH Thủy lợi.

II. NỘI DUNG SINH HOẠT LỚP THÁNG 12/2017:

1.Thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Cơ sở 2: Để tăng tính hiệu quả trong công tác thông tin giữa nhà trường và gia đình sinh viên, đề nghị Quý thầy cô quan tâm hơn nữa trong công tác sinh viên, cụ thể thực hiện các việc sau thường kỳ.

a. Những sinh viên bị buộc thôi học, dừng học, bị cảnh báo học vụ ( đặc biệt là cảnh báo mức 3), Ban ĐT&CTSV đã thông tin về gia đình (gọi điện thoại trực tiếp thông báo đến gia đình), tránh tình trạng giấy báo không đến được gia đình sinh viên.

b. Ban ĐT&CTSV gửi danh sách những đối tượng trên (có danh sách kèm theo) để CVHT, GVCN nắm được về tình hình lớp, và có những giải pháp phù hợp giúp các em vượt qua những khó khăn khách quan để tập trung học tập và rèn luyện tốt hơn.

c. GVCN,CVHT nghiên cứu các giải pháp giúp sinh viên trong lớp mình quản lý thực hiện tốt công tác học tập và rèn luyện ( thường xuyên trao đổi tình hình lớp, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng, xử lý những vướng mắc liên quan đến sinh viên…, và sinh hoạt lớp thường kỳ, phổ biến và hướng dẫn sinh viên thực hiện các nội dung của thông báo từ Nhà trường).

d. Tình hình đăng ký học tại học kỳ 2 năm học 2017-2018: (có danh sách kèm theo) GVCN, CVHT đôn đốc nhắc nhở sinh viên lớp mình phụ trách để kịp thời phối hợp xử lý các trường hợp chưa đăng ký hoặc còn thiếu.

e.GVCN, CVHT phối hợp cùng với lớp rà soát các hoàn cảnh khó khăn đối với sinh viên lớp mình phụ trách để có hướng đề xuất với nhà trường (nếu có). Đồng thời rà soát báo cáo sỹ số sinh viên trong lớp (Số sinh viên thực tế, sinh viên nghỉ học bỏ học).

2V/v Miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018 : Riêng sinh viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo học kỳ 1 năm học 2017-2018 thì vào đầu học kỳ 2 năm học 2017-2018 phải nộp bổ sung Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo để làm căn cứ xem xét miễn, giảm học phí cho học kỳ tiếp theo.

3.Thứ 2 ngày 01/1/2018 Tết Dương lịch sinh viên được nghỉ học.

4.Thời gian nghỉ tết nguyên đán: Từ ngày 5/2/2018 đến ngày 4/3/2018 (Tức ngày 20/12/2017 đến ngày 18/1/2018 âm lịch). Trong thời gian nghỉ tết các bạn sinh viên lưu ý cập nhật các thông tin liên quan đến học tập trong tài khoản của cá nhân.

5.Các lớp lập danh sách sinh viên đăng ký tham gia phát tờ rơi quảng bá Tuyển sinh năm 2018 tại địa phương trong dịp tết nguyên đán. Nộp danh sách đăng ký cùng với Sổ sinh hoạt lớp.(Danh sách đăng ký tham gia theo mẫu)

Họ và tên sinh viên: ………………… Lớp: ……………………………….

TT

Tên trường đến quảng bá Số điện thoại trường PTTH

Địa chỉ

1

2

3…..

6.Đối với những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Ban cán sự lớp tìm hiểu và lập danh sách những bạn sinh viên khó khăn không đủ điều kiện để về quê nghỉ tết nguyên đán cùng gia đình phải đăng ký ở lại ký túc xá nhà trường.(Nhà trường sẽ hỗ trợ các bạn đón tết tại Cơ sở 2-ĐHTL nếu có). Các lớp nộp danh sách về Ban Đào tạo và CTSV cùng với Sổ sinh hoạt lớp.

7.Dự kiến: ngày 9/1/2018 Cơ sở 2 – ĐHTL sẽ trao bằng tốt nghiệp cho khóa 55 và các sinh viên khóa 54 trở về trước tại Bình Dương.

III. MỘT SỐ LƯU Ý NHẮC NHỞ CÁC LỚP

  1. Đề nghị các lớp trong báo cáo họp lớp phải ghi đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn trong sổ sinh hoạt lớp. Lớp nào ghi nội dung chung chung như: tốt, bình thường, không có gì…trong các nội dung nêu trên đều được coi là không có báo cáo.
  2. Lớp trưởng nhắc sinh viên tham gia sinh hoạt lớp một cách đều đặn. Đề nghị các lớp trong toàn Cơ sở 2 thực hiện công việc này với tinh thần trách nhiệm cao và nghiêm túc trước hết vì quyền lợi của sinh viên sau đó là góp phần xây dựng ĐHTL – Cơ sở 2 ngày càng vững mạnh.

(Các lớp tổ chức sinh hoạt lớp từ ngày 25/12/2017 đến ngày 29/12/2017. Ban Cán sự lớp có trách nhiệm nhận Sổ theo dõi Tình hình sinh hoạt lớp và Thông báo phục vụ sinh hoạt lớp và nộp lại Sổ vào thứ Hai sau tuần sinh hoạt lớp tại Bộ phận Tiếp sinh viên Ban Đào tạo  & CTSV

Yêu cầu lớp trưởng các lớp chú ý lấy chữ ký GVCN lớp (nếu họp); nếu GVCN lớp không có mặt thì lớp trưởng phải ghi rõ là GVCN không dự họp.)

 File đính kèm: K55-56-57-58-InQD-2-16-17-CS2

Nơi nhân :

– BGĐ (để b/c)

– CVHT, GVCN

– Các lớp trong Cơ sở 2

– Trang Web

– Lưu VT, ĐT & CTSV

T/L GIÁM ĐỐC

 TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO & CTSV

 

    (đã ký)

 

 

 

                                      TS.LÊ TRUNG THÀNH

 

Bài Viết Khác

Cảnh báo: Cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng… năm 2018” sai thông tin

Như một số báo đã đưa tin, cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh đại học hệ chính quy, cao đẳng, trung cấp... năm 2018 của Nhà xuất bản Giáo dục có rất nhiều sai sót, chủ yếu là sai sót về mã ngành.