Trang chủ / Đào Tạo và CTSV

Đào Tạo và CTSV

Hướng dẫn thủ tục Miễn giảm học phí

  Thủ tục hành chính Hướng dẫn 1. Phòng tiếp nhận hồ sơ Ban Đào tạo và Công tác sinh viên 2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ – Sáng từ 8h -11h & Chiều từ 14h -16h30; – Từ thứ 2 đến thứ 6 (Không kể ngày nghỉ và lễ …

Xem thêm

Hướng dẫn thủ tục xin nghỉ học tạm thời

  Thủ tục hành chính Hướng dẫn 1. Phòng tiếp nhận hồ sơ Ban Đào tạo và Công tác sinh viên 2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ – Sáng từ 8h -11h & Chiều từ 14h -16h30; – Từ thứ 2 đến thứ 6 (Không kể ngày nghỉ và …

Xem thêm

Hướng dẫn thủ tục sinh viên dừng học xin trở lại trường

Thủ tục hành chính Hướng dẫn 1. Phòng tiếp nhận hồ sơ Ban Đào tạo và Công tác sinh viên 2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ – Sáng từ 8h -11h & Chiều từ 14h -16h30; – Từ thứ 2 đến thứ 6 (Không kể ngày nghỉ và lễ …

Xem thêm

Các Văn bản – Biểu mẫu Cao học

Download: 1. LY LICH KHOA HOC 2. MAU BAO CAO KQLV 3. MAU DON BAO CAO LUAN VAN 4. MAU DON DOI TEN DE TAI 5. MAU DON XIN BAO VE 6. MAU DON XIN DIEU CHINH TEN DE TAI 7. MAU DON XIN GIA HAN THOI GIAN HOC TAP 8. MAU DON XIN GIA HAN THOI GIAN …

Xem thêm

Thông tư liên tịch 02/VBHN-BGDĐT Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg

Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Xem thêm

Thông tư 06/2017/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học

Thông tư 06/2017/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2017

Xem thêm