Quy Chế Đào Tạo

Quy Chế Đào Tạo

Hướng dẫn thực hiện miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy Học kỳ 1, năm học 2016 – 2017

MGHP-TCXH

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI CƠ SỞ 2 Số: 393 /TB-ĐHTL-CS2   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc              Hồ Chí Minh, ngày 25  tháng 7  năm 2016   THÔNG BÁO V/v hướng dẫn thực hiện miễn giảm …

Xem Chi Tiết »

Thời gian hoàn thành chương trình học tập của học viên khóa 20, khóa 21

Khong-Hinh-Anh-08

Căn cứ Quy chế Đào tạo Sau đại học ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Thủy lợi ban hành kèm theo Quyết định số 848 …

Xem Chi Tiết »