Trang chủ / THÔNG BÁO (trang 3)

THÔNG BÁO

Thông báo về việc phục vụ sinh hoạt lớp tháng 1&2/ 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI CƠ SỞ 2  Số:  17 /TB-ĐHTL-CS2               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                    Tp.Hồ Chí Minh, ngày  21  tháng 01 năm 2018            THÔNG BÁO V/v : Phục vụ sinh hoạt lớp tháng 1&2/ 2018   I. HOẠT …

Xem thêm

Thông báo về việc hủy lớp học phần không đủ điều kiện tổ chức học kỳ 2 năm học 2017-2018 (Đợt học 2)

Hủy các lớp học phần không đủ điều kiện tổ chức.

Xem thêm