Trang chủ / Trung tâm Thông tin - Thư viện / Tiêu chuẩn – Quy phạm

Tiêu chuẩn – Quy phạm

Tiêu Chuẩn – Quy Phạm

TCN 121-2002

Qui định về lập và ban hành, Qui trình vận hành điều tiết Hồ chứa nước - Công trình thuỷ lợi

Xem thêm

Một số nội dung mới trong QCVN 04-05:2012/BNNPTNT

QCVN 04-05:2012/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế (gọi tắt là QCVN 04-05) được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ký ban hành kèm theo Thông tư số 27/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/6/2012.

Xem thêm