Trang chủ / Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện / Tiêu Chuẩn – Quy Phạm

Tiêu Chuẩn – Quy Phạm

Tiêu Chuẩn – Quy Phạm

Một số nội dung mới trong QCVN 04-05:2012/BNNPTNT

Kích thước 500x333

QCVN 04-05:2012/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế (gọi tắt là QCVN 04-05) được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ký ban hành kèm theo Thông tư số 27/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/6/2012.

Xem Chi Tiết »