Trang chủ / Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

 • TỔ CHỨC ĐẢNG
 • BAN GIÁM ĐỐC
 • PHÒNG BAN CHỨC NĂNG
 • CÁC BỘ MÔN
 • TRUNG TÂM
 • TỔ CHỨC ĐOÀN – HỘI
nhan-su-dang-cong-doan

ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN CƠ SỞ 2

Building…

nhan-su-hcqt

BAN TỔ CHỨC- HÀNH CHÍNH- QUẢN TRỊ

Chức năng:

Tham mưu cho Ban Giám đốc về các công tác: tổ chức cán bộ, hành chính, văn thư, bảo vệ, y tế , quản lý các phòng họp, phòng làm việc của ban Giám đốc, nhà khách, nhà ăn giáo viên tại Cơ sở 2 và lên kế hoạch thực hiện các công tác này.

Nhiệm vụ:

–         Công tác tổ chức bộ máy, quản lý nhân sự, chế độ chính sách đối với CBCNV

–         Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ

–         Công tác thi đua khen thưởng

–         Công tác quản lý cơ sở vật chất, hạ tầng của cơ quan như đất đai,  nhà cửa, công trình công cộng

–         Công tác phục vụ,đảm bảo các hoạt động của cơ quan như: điện nước,xe máy, hội trường, lớp học…

–         Quản lý Ký túc xá và bố trí chỗ ở cho sinh viên trong Ký Túc xá

nhan-su-dao-tao

BAN ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

Chức năng:

Ban đào tạo là đơn vị chức năng trực thuộc Ban Giám đốc Cơ sở 2 – Trường Đại học Đại học Thủy lợi, tham mưu cho Giám đốc về công tác quản lý đào tạo của Cơ sở 2. Tổ chức chỉ đạo thực hiện, kiểm tra và giám sát toàn bộ công tác giảng dạy và học tập các hệ đào tạo, công tác quản lý sinh viên tại Cơ sở 2.

Nhiệm vụ:

–    Tham vấn mở rộng ngành nghề, địa bàn và liên kết đào tạo

–    Công tác tuyển sinh ;Quản lý, tổ chức  đào tạo các bậc, các loại hình đào tạo

–    Công tác quản lý sinh viên, giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật  cho sinh viên

BAN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Chức năng

Tham mưu cho Ban Giám đốc Cơ sở 2 trong việc tổ chức thực hiện, quản lý các hoạt động về nghiên cứu khoa học, thông tin khoa học, chuyển giao công nghệ, lao động sản xuất, hoạt động hợp tác với các tổ chức, cơ quan trong và ngoài nước theo quy định của Nhà nước, Bộ GD & ĐT và Nhà Trường đã ban hành.

Nhiệm vụ

–     Tham mưu cho Hiệu Trưởng và Ban Giám đốc xây dựng và tổ chức thực hiện định hướng phát triển KHCN của Cơ sở 2.

–     Thực hiện sự chỉ đạo các hoạt động về KHCN của Phòng Khoa học Công nghệ, Ban Giám hiệu, Ban Giám đốc Cơ sở 2.

–     Xây dựng mối quan hệ hợp tác về KHCN và ký kết hợp tác về KHCN và Lao động sản xuất với các đơn vị sản xuất ngoài Trường. Phối hợp với các đơn vị ngoài Trường tổ chức các hội thảo khoa học.

–     Kết hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường, tiến hành xây dựng, phát triển và chuyển giao công nghệ các đề tài NCKH cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Trường của Giảng viên, Cán bộ CNV và NCKH sinh viên của Trường.

–     Phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cơ quan, cá nhân trong và ngoài Trường để tổ chức các lớp học, hội nghị, hội thảo quốc tế

nhan-su-ban-tai-vu

BAN TÀI VỤ

Chức năng:

Tham mưu cho Ban Lãnh đạo Nhà trường về công tác tài chính kế toán tại Cơ sở 2, tổ chức thực hiện các hoạt động tài chính và công tác kế toán theo đúng quy định của nhà nước và nhà trường, phản ánh và giám sát các hoạt động tài chính của Cơ sở 2.
Nhiệm vụ

–   Tổ chức hệ thống sổ sách, thực hiện công tác kế toán, tổng hợp tài chính theo đúng pháp lệnh kế toán, thống kê và chế độ kế toán của nhà nước

–   Căn cứ chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động của Trường, các chế độ chính sách tài chính của Nhà nước, tình hình thực tế của Cơ sở 2, tham mưu cho Ban Lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, đột xuất về ngân sách phục vụ cho các mặt hoạt động của Cơ sở 2.

–    Tham mưu cho Ban Lãnh đạo nhà trường quản lý tốt các nguồn kinh phí của Cơ sở 2 và có kế hoạch thu chi sao cho hiệu quả các nguồn kinh phí này trên nguyên tắc quản lý tài chính của Nhà nước ban hành.

–   Phối hợp với Ban Đào tạo  và Quản lý sinh viên trong việc ký, thanh lý các hợp đồng đào tạo các hệ. Thu học phí, báo Ban Đào tạo và Quản lý sinh viên tình hình hoàn thành nghĩa vụ đóng nộp học phí của các lớp.

–   Phối hợp với Ban Tổ chức Hành chính Quản trị kiểm tra các hợp đồng, dự toán, quyết toán xây dựng, sửa chữa các công trình; mua sắm, sửa chữa các trang thiết bị.

BỘ MÔN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH

Building…

BỘ MÔN KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG

Building…

nhan-su-bmkhcb

BỘ MÔN KHOA HỌC CƠ BẢN

Building…

nhan-su-TT-thu-vien

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN

Tên tiếng anh viết tắt:             ICT-Library
(ICT là cụm từ viết tắt của Information and Communications Technology, là Công nghệ thông tin và truyền thông)
Giám đốc Trung tâm:              Lê Trung Thành
Chuyên viên thư viện:             04 người
Kỹ thuật mạng:                         01 người
Thông tin – Truyền thông:    Ban Thông tin – Truyền thông gồm 16 thành viên

CHỨC NĂNG

 • Giúp Ban Giám đốc về công tác Thư viện; công tác phục vụ độc giả tại thư viện; công tác giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và học tập đối với Giảng viên, Cán bộ CNV và sinh viên của Cơ sở II
 • Giúp Ban Giám đốc về định hướng phát triển công nghệ thông tin; Tư vấn đầu tư trang thiết bị, hệ thống mạng máy tính và máy tính; Quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy tính, hệ thống mạng LAN, WebServer, Website của Nhà Trường để phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, tham gia phục vụ sản xuất
 • Tham mưu và giúp Ban Giám đốc về định hướng công tác truyền thông, quảng bá qua mạng internet

NHIỆM VỤ

2. Nhiệm vụ của công tác thư viện

 • Xây dựng và thực hiện kế hoạch hàng năm về việc bổ sung, cập nhật tài liệu, giáo trình, sách, báo và các tạp chí với các chủ đề phù hợp đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu và học tập của Cơ sở 2
 • Tổ chức cho cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên khai thác, sử dụng thuận lợi và có hiệu quả các tư liệu do thư viện quản lý
 • Làm công tác nghiệp vụ, phân loại và sắp xếp tài liệu theo các tiêu chuẩn chung hoặc theo từng chuyên nghành, lĩnh vực
 • Xây dựng và ứng dụng các biện pháp tra cứu hiện đại để bạn đọc tìm tài liệu được nhanh chóng
 • Lưu trữ, bảo quản, tu bổ sách và các tài liệu khác
 • Quản lý, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị và cơ sở vật chất của Thư viện theo hướng hiện đại hoá

2. Nhiệm vụ của công tác công nghệ thông tin

 • Tư vấn đầu tư thiết bị, phát triển công nghệ thông tin và phần mềm ứng dụng
 • Quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống mạng máy tính và máy tính của Cơ sở 2
 • Quản lý kỹ thuật, bảo mật, duy trì hoạt động của mạng internet, website và các trang mạng xã hội
 • Thiết kế và xây dựng hệ thống mạng LAN khi có yêu cầu

3. Nhiệm vụ của công tác thông tin – truyền thông

 • Lập kế hoạch, định hướng công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh của Trường qua mạng internet theo các sự kiện quan trọng trong năm
 • Phối hợp với các bộ phận trong Cơ sở 2 lấy thông tin, bài viết cần thiết để đăng tải trên website mà mạng xã hội
 • Quản lý, định hướng cho Ban công tác Thông tin – truyền thông sinh viên thực hiện các nhiệm vụ truyền thông, quảng bá
 • Quản lý nội dung website và các trang mạng xã hội chính thức (fanpage, group facebook; kênh youtube) của Cơ sở 2.

nhan-su-doantn

TỔ CHỨC ĐOÀN THANH NIÊN

Building…

nhan-su-hoi-sinh-vien

TỔ CHỨC HỘI SINH VIÊN

Building…