Trang chủ / Đào Tạo và CTSV / Công tác sinh viên / Quy Chế Đào Tạo / Hướng dẫn thực hiện miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy Học kỳ 1, năm học 2016 – 2017

Hướng dẫn thực hiện miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy Học kỳ 1, năm học 2016 – 2017

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CƠ SỞ 2

Số: 393 /TB-ĐHTL-CS2

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Hồ Chí Minh, ngày 25  tháng 7  năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v hướng dẫn thực hiện miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy
Học kỳ 1, năm học 2016 – 2017

 

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/03/2016 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021

Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi thông báo thực hiện miễn giảm học phí (MGHP) theo quy định trong học kỳ 1, năm học 2016 – 2017 cho sinh viên hệ chính quy như sau:

  1. Đối tượng
1.1         Đối tượng được miễn học phí:

–   Sinh viên là con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 (nếu có); con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 (nếu có); con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động trong kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh; con của người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005, Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng);

–   Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa;

–   Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

–   Sinh viên hệ cử tuyển;

–   Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

–   Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn. Cụ thể Người dân tộc thiểu số rất ít người bao gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu).

– Vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo quy định tại các văn bản dưới đây:

– Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015;

– Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015;

– Quyết định số 582/QĐ-UBDT ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi vào diện đầu tư của Chương trình 135;

– Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 8/4/2014 của Thủ tường Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn , xã biên giới, xã ann toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015.

– Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn;

– Các xã thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu; huyện Nầm Pồ, tỉnh Điện Biên vào danh mục các huyện nghèo được hưởng các cơ chế, chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo.

– Các quyết định khác của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc quy định mới về danh sách các xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn (nếu có).

Khi cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định phê duyệt danh sách các xã, thôn hoàn thành mục tiêu chương trình thì đối tượng thuộc phạm vi các xã, thôn đó không được hưởng chế độ kể từ khi Quyết định có hiệu lực thi hành.

1.2         Đối tượng được giảm 50% học phí:

   Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

  1. Quy định về thực hiện miễn, giảm học phí

Với những sinh viên thuộc đối tượng tại mục 1 được Nhà trường cho phép miễn, giảm học phí sẽ thực hiện việc miễn giảm học phí theo quy định dưới đây:

2.1        Đối với chương trình đào tạo của ngành chính thứ nhất

–   Đối với những môn học đăng k‎ý học lần đầu: sinh viên được miễn, giảm học phí.

–   Đối với những môn học đăng k‎ý học lần thứ hai trở đi hoặc đăng k‎ý học cải thiện điểm: sinh viên phải đóng 100% học phí.

2.2        Đối với các môn học ngành thứ hai: Sinh viên phải đóng 100% học phí.
  1. Thủ tục, hồ sơ MGHP ở học kỳ 1, năm học 2016 – 2017
3.1         Đối với sinh viên đã làm thủ tục và nộp hồ sơ MGHP:

Những sinh viên đã làm thủ tục và nộp đủ hồ sơ đã được miễn, giảm của học kỳ trước việc miễn, giảm học phí sẽ được thực hiện trong suốt thời gian sinh viên học tập tại trường, trừ trường hợp có những thay đổi về lý do miễn hoặc giảm học phí.

3.2     Riêng đối với sinh viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì hàng năm phải nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo để làm căn cứ xem xét miễn, giảm học phí học tập cho kỳ học tiếp theo.
3.3 Đối với sinh viên chưa nộp hồ sơ: Nộp đơn đề nghị được MGHP và hồ sơ như sau:
a.Đối với sinh viên là con của người có công với cách mạng được hưởng ưu đãi, hồ sơ gồm:
  • Sinh viên là con Liệt sỹ:

–   Bản sao công chứng Giấy xác nhận Liệt sỹ của bố/mẹ;

–   Giấy xác nhận là con của Liệt sỹ.

  • Sinh viên là con của thương bệnh binh, con của người được chính sách như thương binh, hồ sơ gồm:

–   Bản sao công chứng thẻ Thương bệnh binh của bố/mẹ hoặc Giấy xác nhận của bố/mẹ được hưởng chính sách như thương binh;

–   Giấy chứng nhận hưởng ưu đãi của cơ quan thương binh xã hội cấp huyện cấp trong đó xác nhận sinh viên là con của Thương bệnh binh hoặc con của người được hưởng chính sách như thương binh.

  • Sinh viên là con của người hoạt động kháng chiên bị nhiễm chất độc hóa học, hồ sơ gồm:

–   Bản sao công chứng biên bản giám định y khoa bị nhiễm chất độc hóa học của bố/mẹ;

–   Giấy chứng nhận hưởng ưu đãi của cơ quan thương binh xã hội cấp huyện cấp trong đó xác nhận sinh viên là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

b.Đối với sinh viên mồ côi cả cha và mẹ, không nơi nương tựa, hồ sơ gồm:

–   Bản sao công chứng Quyết định về việc trợ cấp xã hội của UBND cấp huyện (theo mẫu số 05 Thông tư số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và xã hội và Bộ Tài chính).

c.Đối với sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế, hồ sơ gồm:

–   Bản sao công chứng Giấy xác nhận sinh viên là người tàn tật, khuyết tật suy giảm khả năng lao động do bệnh viện cấp quận, huyện, thị xã cấp;

–   Giấy xác nhận của Hội động xét duyệt xã, phường, thị trấn công nhận sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế.

d.Đối với sinh viên hệ cử tuyển:

–   Hợp đồng ký kết giữa trường Đại học Thủy Lợi với Sở Giáo dục và Đào tạo cấp tỉnh cử sinh viên đi học (do trường thực hiện).

e.Đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, hồ sơ gồm:

–   Bản sao công chứng Giấy chứng nhận sinh viên là người dân tộc hoặc Giấy khai sinh của sinh viên;

–   Bản sao công chứng Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo năm 2015 do UBND cấp xã cấp cho gia đình sinh viên;

–   Bản sao công chứng sổ hộ khẩu gia đình.

f.Đối với sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, hồ sơ gồm:

–   Bản sao công chứng Giấy chứng nhận sinh viên là người dân tốc rất ít người hoặc Giấy khai sinh của sinh viên;

–   Giấy chứng nhận vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn;

–   Bản sao công chứng sổ hộ khẩu gia đình.

g.Đối với sinh viên là con của cán bộ công nhân viên chức bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên, hồ sơ gồm:

–   Bản sao công chứng sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của bố/mẹ do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp do tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp;

–   Giấy chứng nhận của địa phương trong đó xác nhận sinh viên là con của cán bộ công nhân viên chức bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp.

  1. Kế hoạch thực hiện

–   Từ ngày 1/8/2016 đến ngày 10/08/2016:

Sinh viên chưa có tên trong danh sách miễn, giảm học phí nộp đơn và hồ sơ xin miễn, giảm học phí tại Ban Đào tạo và CTSV (bộ phận Tiếp sinh viên).

–   Từ ngày 10/8/2016 đến ngày 20/8/2016: Ban Đào tạo và CTSV Cơ sở 2 xét duyệt hồ sơ xin miễn, giảm học phí của sinh viên.

–   Trước ngày 25/8/2016: Ban Đào tạo và CTSV Cơ sở 2 thông báo danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí trong học kỳ 1 năm học 2016– 2017.

  1. Đề nghị

–   Các CVHT và GVCN, các lớp triển khai thông báo này tới sinh viên và hướng dẫn cho sinh viên thực hiện đúng các thủ tục liên quan đến chế độ miễn, giảm học phí.

  1. Lưu ý

Cơ sở 2 – ĐHTL chỉ thực hiện miễn, giảm học phí cho sinh viên tính từ ngày sinh viên nộp đầy đủ hồ sơ; không giải quyết miễn, giảm học phí đối với thời gian đã học từ trước thời điểm sinh viên gửi đơn đề nghị kèm theo các giấy tờ cần thiết có liên quan.

Download file mẫu

Mẫu đơn xin miễn giảm học phí

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO VÀ CTSV 

(đã ký) 

TS.Lê Trung Thành

 

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

 

Bài Viết Khác

Quyết định chuyển đổi tên và mã các ngành đào tạo trình độ t hạc sĩ của Trường ĐH Thủy lợi

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên trân trọng thông báo “Quyết định chuyển …