Trang chủ / Đào Tạo và CTSV / Đại học chính quy / Kế Hoạch Đào Tạo / Kế hoạch học kỳ song song học kỳ 2 năm học 2017-2018 (Đợt học 4) tại Cơ sở 2

Kế hoạch học kỳ song song học kỳ 2 năm học 2017-2018 (Đợt học 4) tại Cơ sở 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CƠ SỞ 2

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–

———————

Số:   442  /KH-ĐHTL-CS2

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2017

KẾ HOẠCH

Tổ chức học kỳ song song học kỳ 2 năm học 2017-2018- Đợt học 4

Theo kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 của Trường Đại học Thủy lợi, điều kiện cơ sở vật chất, giảng viên, Cơ sở 2 thông báo kế hoạch tổ chức học kỳ song song học kỳ 2 năm 2017-2018- đợt học 4  mở cho sinh viên K56, K57, K58 và K55 trở về trước tại Cơ sở 2 như sau:

 TT Nội dung kế hoạch Thời gian Thời lượng
1 Thời gian đăng ký nguyện vọng 18/12/2017-19/12/2017 2 ngày
2 Thông báo môn mở dự kiến 25/12/2017-26/12/2017 2 ngày
3 Xét nguyện vọng, lập TKB chi tiết 27/12/2017-29/12/2017 3 ngày
4 Thời gian ĐKH bổ sung, chuyển lớp 30/12/2017–31/12/2017 2 ngày
5 Thời gian rút học phần 02/01/2018-05/01/2018 2 ngày
6 Thời gian tổ chức học 02/01/2018-04/02/2018 5 tuần
7 Thời gian tổ chức thi 19/03/2018-01/04/2018 2 tuần

Lưu ý:  Thầy, cô giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập nhắc  nhở và hỗ trợ sinh viên đăng ký học theo đúng kế hoạch.

Sinh viên đăng ký nguyện vọng, đăng ký học bổ sung và rút học phần trực tuyến tại website https://dangky.tlu.edu.vn

 Nơi nhận:

– Ban Giám đốc (để b/c)

– Các Ban,BM,TT Cơ sở 2

– Các lớp, website

– Lưu VT, ĐT&CTSV;

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

PGS.TS.NGUYỄN ĐĂNG TÍNH

Danh sách môn mở HKSS-K2-2017-2018-Đợt học 4

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

KẾ HOẠCH Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy học kỳ 1 (2017-2018)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI CƠ SỞ 2  Số:  03 /KH-ĐHTL-CS2   CỘNG HOÀ XÃ …