Trang chủ / Đào Tạo và CTSV / Đại học chính quy / Kế Hoạch Đào Tạo / Kế hoạch học kỳ song song học kỳ 2 năm học 2017-2018 (Đợt học 6) tại Cơ sở 2

Kế hoạch học kỳ song song học kỳ 2 năm học 2017-2018 (Đợt học 6) tại Cơ sở 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CƠ SỞ 2

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–

———————

Số:   13    /KH-ĐHTL-CS2

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức học kỳ song song học kỳ 2 năm học 2017-2018- Đợt học 6

        Theo kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 của Trường Đại học Thủy lợi, điều kiện cơ sở vật chất, giảng viên, Cơ sở 2 thông báo kế hoạch tổ chức học kỳ song song học kỳ 2 năm 2017-2018- đợt học 6  mở cho sinh viên K56, K57, K58 và K55 trở về trước tại Cơ sở 2 như sau:

 TT Nội dung kế hoạch Thời gian Thời lượng
1 Thời gian đăng ký nguyện vọng 20/03/2018-21/03/2018 2 ngày
2 Thông báo môn mở dự kiến 28/03/2018-29/03/2018 2 ngày
3 Xét nguyện vọng, lập TKB chi tiết 29/03/2018-30/03/2018 2 ngày
4 Thời gian ĐKH bổ sung, chuyển lớp 31/03/2018-01/04/2018 2 ngày
5 Thời gian rút học phần 02/04/2018-06/04/2018 5 ngày
6 Thời gian tổ chức học 02/04/2018-06/05/2018 5 tuần
7 Thời gian tổ chức thi 07/05/2018-19/05/2018 2 tuần

Lưu ý:  Thầy, cô giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập nhắc  nhở và hỗ trợ sinh viên đăng ký học theo đúng kế hoạch.

Sinh viên đăng ký nguyện vọng, đăng ký học bổ sung và rút học phần trực tuyến tại website https://dangky.tlu.edu.vn

 Nơi nhận:

– Ban Giám đốc (để b/c)

– Các Ban,BM,TT Cơ sở 2

– Các lớp, website

– Lưu VT, ĐT&CTSV;

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

PGS.TS.NGUYỄN ĐĂNG TÍNH

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên qua tài khoản ngân hàng

Chi tiết xem file đính kèm: THU HP Dot 2 va Dot 6