Trang chủ / Đào Tạo và CTSV / Đại học chính quy / Kế Hoạch Đào Tạo / Kế hoạch Tổ chức học kỳ song song đợt học 4 học kỳ 2 năm 2016-2017

Kế hoạch Tổ chức học kỳ song song đợt học 4 học kỳ 2 năm 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CƠ SỞ 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  670    /KH-CS2-ĐHTL

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28  tháng 12  năm 2016

 

KẾ HOẠCH

  Tổ chức học kỳ song song đợt học 4 học kỳ 2 năm 2016-2017

 

Theo kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 của Trường Đại học Thủy lợi, điều kiện cơ sở vật chất, giảng viên, Cơ sở 2 thông báo kế hoạch tổ chức học kỳ song song đợt học 4 học kỳ 2 năm 2016-2017 mở cho sinh viên K55, K56, K57, K58 và K54 trở về trước tại Cơ sở 2 như sau:

 

 

STT

Nội dung kế hoạch Thời gian

Thời lượng

1 Thời gian đăng ký nguyện vọng

(Chuyển từ nguyện vọng đợt 2 sang đợt 4)

08/12/2016 – 10/12/2016 03 ngày
2 Thông báo môn mở dự kiến,

nhận đơn đăng ký mở lớp riêng

29/12/2016 – 03/01/2017 02 ngày
3 Xét nguyện vọng, lập TKB chi tiết 04/01/2017 – 06/01/2017 03 ngày
4 Thời gian ĐKH bổ sung, chuyển lớp 07/01/2017– 08/01/2017 02 ngày
5 Thời gian rút học phần 09/01/2017 – 12/01/2016 5 ngày
6 Thời gian tổ chức học 09/01/2017 – 30/04/2017
7 Thời gian tổ chức thi 01/05/2017 – 21/05/2017 03 tuần

 

Lưu ý: Thầy, cô cố vấn học tập nhắc nhở và hỗ trợ sinh viên đăng ký học theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

 

 

 Nơi nhận:

– Các Ban Cơ sở 2

– Sinh viên, website

– Lưu VT, ĐT&QLSV;

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

PGS.TS NGUYỄN ĐĂNG TÍNH

Danh sách các môn mở xem tại đây:

KHGD HKSS_K2-2016-2017_DOT 4

 

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

KẾ HOẠCH Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy học kỳ 1 (2017-2018)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI CƠ SỞ 2  Số:  03 /KH-ĐHTL-CS2   CỘNG HOÀ XÃ …