Trang chủ / Đào Tạo và CTSV / Đại học chính quy / Kế Hoạch Đào Tạo / Kế hoạch Tổ chức học kỳ song song đợt học 4 học kỳ 2 năm 2016-2017

Kế hoạch Tổ chức học kỳ song song đợt học 4 học kỳ 2 năm 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CƠ SỞ 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  670    /KH-CS2-ĐHTL

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28  tháng 12  năm 2016

 

KẾ HOẠCH

  Tổ chức học kỳ song song đợt học 4 học kỳ 2 năm 2016-2017

 

Theo kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 của Trường Đại học Thủy lợi, điều kiện cơ sở vật chất, giảng viên, Cơ sở 2 thông báo kế hoạch tổ chức học kỳ song song đợt học 4 học kỳ 2 năm 2016-2017 mở cho sinh viên K55, K56, K57, K58 và K54 trở về trước tại Cơ sở 2 như sau:

 

 

STT

Nội dung kế hoạch Thời gian

Thời lượng

1 Thời gian đăng ký nguyện vọng

(Chuyển từ nguyện vọng đợt 2 sang đợt 4)

08/12/2016 – 10/12/2016 03 ngày
2 Thông báo môn mở dự kiến,

nhận đơn đăng ký mở lớp riêng

29/12/2016 – 03/01/2017 02 ngày
3 Xét nguyện vọng, lập TKB chi tiết 04/01/2017 – 06/01/2017 03 ngày
4 Thời gian ĐKH bổ sung, chuyển lớp 07/01/2017– 08/01/2017 02 ngày
5 Thời gian rút học phần 09/01/2017 – 12/01/2016 5 ngày
6 Thời gian tổ chức học 09/01/2017 – 30/04/2017
7 Thời gian tổ chức thi 01/05/2017 – 21/05/2017 03 tuần

 

Lưu ý: Thầy, cô cố vấn học tập nhắc nhở và hỗ trợ sinh viên đăng ký học theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

 

 

 Nơi nhận:

– Các Ban Cơ sở 2

– Sinh viên, website

– Lưu VT, ĐT&QLSV;

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

PGS.TS NGUYỄN ĐĂNG TÍNH

Danh sách các môn mở xem tại đây:

KHGD HKSS_K2-2016-2017_DOT 4

 

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng Thịnh thông báo tuyển dụng

Công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng Thịnh thông báo tuyển dụng 20 nhân viên dịch vụ khách hàng tại Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.