Trang chủ / Đào Tạo và CTSV / Đại học chính quy / Lịch học - thi hệ Đại học / Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho hệ ĐHCQ (tương đương A2) Đợt 1 năm 2018 tại Cơ sở 2

Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho hệ ĐHCQ (tương đương A2) Đợt 1 năm 2018 tại Cơ sở 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

CƠ SỞ 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  … /KH-ĐHTL-CS2

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  06 tháng 02 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho hệ ĐHCQ (tương đương A2)

Đợt 1 năm 2018 tại Cơ sở 2

 

Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho hệ ĐHCQ (tương đương A2) đợt 1 năm 2018 tại Cơ sở 2 như sau:

  1. Đăng ký thi:
  • Hình thứcđăng ký: sinh viên đăng ký thi tại website https://dangky.tlu.edu.vn.

Vào đợt học 10 học kỳ 2 năm 2017-2018 tại mục đăng ký nguyện vọng học.

  • Thờigian đăng ký thi : 26/3/2018 – 31/3/2018
  1. Thời gian thi:
  • Dự kiến thi từ ngày 21/4/2018 – 22/4/2018 (tổ chức thi tại TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương)
  1. Nộp lệ phí thi:
  • Lệ phí dự thi: 100.000 đồng/1 sinh viên. Sinh viên nộp qua tài khoản ngân hàng trước ngày 12/4/2018, kết thúc thời gian trên những SV không nộp lệ phí sẽ bị xóa tên khỏi danh sách dự thi.
  1. Hình thức và quy trình thi:
  • Hình thức thi: Trắc nghiệm hoàn toàn, trả lời vào phiếu trả lời trắc nghiệm và chấm bằng máy 3 kỹ năng Nghe, đọc, viết
  • Quy trình thi:

+ Kỹ năng đọc, viết: 40 phút

+ Kỹ năng nghe: 15 phút

+ Kỹ năng nói: 7 – 10 phút/SV

 Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC

– Ban Giám đốc (để b/c);

PHÓ GIÁM ĐỐC

– Các Ban, BM, TT;

(Đã ký)

– GVCN, CVHT các lớp;
– Sinh viên các khóa 54, 55, 56,57, 58, 59;
– Lưu: VT, ĐT&CTSV.

 PGS.TS. NGUYỄN ĐĂNG TÍNH 

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Thông báo điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

CS2 –  Đại học Thủy lợi thông báo điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh đào tạo …