Trang chủ / Đào Tạo và CTSV / Công tác sinh viên / Kế hoạch Tổng kết năm học 2016 – 2017 khối sinh viên tại Cơ sở 2

Kế hoạch Tổng kết năm học 2016 – 2017 khối sinh viên tại Cơ sở 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

CƠ SỞ 2

 

Số: 303 /KH-ĐHTL-CS2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 9 năm 2017

 KẾ HOẠCH

Tổng kết năm học 2016 – 2017 khối sinh viên       

I. YÊU CẦU:

  1. Sinh viên đánh giá quá trình học tập, rèn luyện, hoạt động phong trào, hoạt động xã hội… của bản thân trong năm học 2016 – 2017; từ đó phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại và đưa ra phương hướng hoạt động cho năm học 2017 – 2018.
  2. Các lớp trong Cơ sở 2 đánh giá mọi hoạt động của đơn vị; đánh giá các biện pháp tổ chức, thực hiện các nghị quyết chủ trương của Cơ sở 2 và của Nhà trường trong công tác sinh viên.
  3. Biểu dương và khen thưởng những sinh viên, những tập thể lớp sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, công tác và tu dưỡng rèn luyện năm học 2016 – 2017.

II. PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC TỔNG KẾT:

  1. Đối với các lớp: Họp hội nghị toàn thể sinh viên trong lớp.
  2. Đối với Cơ sở 2: Tổ chức “Hội nghị tổng kết năm học 2016 – 2017 khối sinh viên”.

III. NỘI DUNG TỔNG KẾT:

  1. Kiểm điểm đánh giá năm học 2016 – 2017 và xây dựng chương trình hành động năm học 2017 – 2018 trên các mặt sau:

– Chính trị tư tưởng; Rèn luyện đạo đức tác phong; Chấp hành nội quy quy chế; Phòng chống các tệ nạn xã hội;

– Học tập: Thái độ học tập, chấp hành quy chế học tập, kết quả học tập. Đặc biệt cần phân tích nguyên nhân dẫn đến kết quả những môn thi đạt thấp và bàn phương hướng khắc phục;

– Công tác tổ chức lớp, sự phối hợp giữa lớp với Đoàn thanh niên và Hội sinh viên;

– Tổ chức cuộc sống trong ký túc xá, công tác ngoại trú, văn nghệ, thể thao…

  1. Bình xét những cá nhân, tập thể xuất sắc đề nghị nhà trường khen thưởng (theo tiêu chuẩn).

IV. KHEN THƯỞNG SINH VIÊN VÀ TẬP THỂ LỚP SINH VIÊN:

Khen thưởng toàn diện định kỳ cá nhân và tập thể lớp sinh viên có thành tích trong học tập và rèn luyện năm học 2016 – 2017: Thực hiện theo Quy định xét khen thưởng sinh viên ban hành kèm theo Quyết định số 1656/QĐ-ĐHTL ngày 10/8/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Thuỷ lợi.

V. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:

  1. Các lớp tổ chức tổng kết năm học trước ngày 26/9/2017 (Ban cán sự lớp chuẩn bị nội dung cụ thể và xin ý kiến GVCN lớp,). Cuối buổi tổng kết, nộp báo cáo tổng kết, danh sách khen thưởng, báo cáo thành tích của tập thể lớp và từng sinh viên được đề nghị khen thưởng về cho Ban Đào tạo & CTSV- Cơ sở 2 trước ngày 28/9/2017.
  2. Cơ sở 2 – ĐHTL tổng kết năm học 2016 – 2017 khối sinh viên ngày 10/10 ¸ 22/10/2017 và gửi báo cáo, danh sách khen thưởng, báo cáo thành tích của sinh viên , của lớp được đề nghi khen thưởng cho nhà trường (theo mẫu) qua phòng CTCT & QLSV trước 28/10/2017.
  3. Tổ chức Hội nghị tổng kết Cơ sở 2 (dự kiến): 19/10 /2017.

Để tổng kết năm học 2016 – 2017 khối sinh viên đạt kết quả tốt, Ban Giám đốc yêu cầu các lớp thực hiện nghiêm túc nội dung trong thông báo này.

 

Nơi nhận                                                                     P.GIÁM ĐỐC                            

– BGĐ (để b/c)

– CĐ, ĐTN, HSV;        

– Các Ban, BM, TT;                                                          (đã ký)

– Các GVCN, CVHT                                                                                    

– Các lớp K55 ÷ K58;

– Lưu VT, ĐT&CTSV.                                     PGS.TS NGUYỄN ĐĂNG TÍNH              

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

 

Bài Viết Khác

Cảnh báo: Cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng… năm 2018” sai thông tin

Như một số báo đã đưa tin, cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh đại học hệ chính quy, cao đẳng, trung cấp... năm 2018 của Nhà xuất bản Giáo dục có rất nhiều sai sót, chủ yếu là sai sót về mã ngành.