Trang chủ / THÔNG BÁO / Kế hoạch triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 1 và toàn khóa học của sinh viên K55 hệ chính quy & sinh viên các khóa trước làm tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2017-2018

Kế hoạch triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 1 và toàn khóa học của sinh viên K55 hệ chính quy & sinh viên các khóa trước làm tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2017-2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

CƠ SỞ 2

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Tp.Hồ Chí Minh, ngày 5  tháng 12 năm 2017

KẾ HOẠCH

Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 1 và

 toàn khóa học của sinh viên K55 hệ chính quy & sinh viên các khóa trước làm tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2017-2018

 

Cơ sở 2 thông báo kế hoạch triển khai đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 và toàn khóa học của  sinh viên  đang làm ĐATN kỳ 1 (2017 – 2018) như sau:

I. Đối tượng sinh viên đánh giá kết quả rèn luyện:

– Hệ Đại học chính quy: K55

– Riêng đối với sinh viên các khoá trước hệ chính quy đang làm ĐATN kỳ 1 (2017 – 2018) cá nhân tự hoàn thành đánh giá điểm rèn luyện sau đó nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp sinh viên Ban Đào tạo và công tác sinh viên trước ngày 12/12/2017.

II. Quy trình đánh giá

TT Nội dung Kế hoạch thực hiện
1 Cá nhân từng sinh viên tự  đánh giá  trừ phần kết quả học tập (theo mẫu M1) 11/12 ¸   12/12/2017
2 Ban cán sự lớp, BCH chi đoàn, Giáo viên chủ nhiệm họp xét 13/12 ¸   14/12/2017
3 Sau khi có kết quả tốt nghiệp khóa 55 và sinh viên các khóa trước của Cơ sở 2, đưa điểm của từng sinh viên vào biên bản, họp xét và tổng hợp kết quả (theo mẫu M2) và gửi về Ban Đào tạo và CTSV. Trước ngày 18/12/2017

 III. Một số lưu ý:

  1. Tất cả các biểu mẫu và kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện đề nghị các lớp K55 trở về trước trong CS2 lấy trên trang Web của Cơ sở 2.
  2. Đề nghị sinh viên các lớp K54 trở về trước trong Cơ sở 2-ĐHTL:
  • Nhận mẫu đánh giá kết quả rèn luyện (bằng File và bằng văn bản) tại Ban Đào tạo và Công tác sinh viên hoặc qua hộp thư điện tử, trên trang Web của Cơ sở 2-ĐHTL.
  • Nhập dữ liệu vào máy tính bằng Font chữ Times New Roman, Size: 13.
  • Chuyển bản tổng hợp đánh giá kết quả rèn luyện về Ban Đào tạo và CTSV (bằng công văn & gửi File theo địa chỉ Email: hangcs2@tlu.edu.vn);

 Mẫu đơnMau 1Mau 2

Nơi nhận:

– BGĐ (để b/c);

– Các lớp K55trở về trước;

– Các GVCN & CVHT;

– Trang Web Cơ sở 2;

– Lưu  Ban ĐT&CTSV.

TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO & CTSV

 

(đã ký)

TS.Lê Trung Thành

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Cảnh báo: Cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng… năm 2018” sai thông tin

Như một số báo đã đưa tin, cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh đại học hệ chính quy, cao đẳng, trung cấp... năm 2018 của Nhà xuất bản Giáo dục có rất nhiều sai sót, chủ yếu là sai sót về mã ngành.