Luật Thủy Lợi số 08/2017/QH14

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; Quốc hội ban hành Luật Thủy lợi.

Luật này quy định về điều tra cơ bản, chiến lược, quy  hoạch thủy lợi; đầu tư xây dựng công trình thủy lợi; quản lý, khai thác công trình thủy lợi và vận hành hồ chứa thủy điện phục vụ thủy lợi; dịch vụ thủy lợi; bảo vệ và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi; thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng; quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thủy lợi; trách nhiệm quản lý nhà nước về thủy lợi…

Chi tiết xem file đính kèm: 20170712LuatThuyLoi

Bài Viết Khác

Quyết định về cấp khen thưởng năm học 2016-2017 cho sinh viên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI CƠ SỞ 2 —————– Số: 355 /QĐ-ĐHTL-CS2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ …