Trang chủ / Đào Tạo và CTSV / Công tác sinh viên / Chế Độ - Chính Sách / Quyết định về việc khen thưởng toàn khóa học cho sinh viên K55 tại Cơ sở 2

Quyết định về việc khen thưởng toàn khóa học cho sinh viên K55 tại Cơ sở 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CƠ SỞ 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Số : 444 QĐ/ ĐHTL-CS2  
 

              Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC CƠ SỞ 2 – ĐẠI HỌC THỦY LỢI

(V/v khen thưởng toàn khóa học cho sinh viên K55)

——————————-

  • Căn cứ Quyết định số 287 ĐHTL-TCCB/QĐ ngày 17/7/1997 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi.
  • Căn cứ Quyết định số 43/1007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Bộ Giáo dục và đào tạo;
  • Căn cứ Quyết định số 1656/QĐ-ĐHTL ngày 10/8/2016 về xét khen thưởng cho sinh viên của Trường Đại học Thủy Lợi;
  • Xét quá trình học tập, công tác và tu dưỡng đạo đức của sinh viên K55 khóa học 2013-2018 ;
  • Xét đề nghị của Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay tặng Giấy khen và phần thưởng cho:

a/ 03 sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên Giỏi” ( danh sách kèm theo)

  • Mức thưởng 500.000đ/sv

b/ 22 sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên Tiến tiến” ( danh sách kèm theo)

Điều 2: Các Ông, Bà Trưởng ban Đào tạo và CTSV, Tài vụ, các đơn vị liên quan và sinh viên có tên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

–    Như điều 2.

–    Lưu ĐT & CTSV, VT

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

PGS.TS NGUYỄN ĐĂNG TÍNH

Danh sách sinh viên khen thưởng toàn khóa K55 tại Cơ sở 2 xem tại đây

Danh sách sinh viên khen thưởng toàn toàn khóa 55 tại Cơ sở 2

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

 

Bài Viết Khác

Quyết định chuyển đổi tên và mã các ngành đào tạo trình độ t hạc sĩ của Trường ĐH Thủy lợi

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên trân trọng thông báo “Quyết định chuyển …