Trang chủ / Đào Tạo và CTSV / Đại học chính quy / Kế Hoạch Đào Tạo / Thông báo kế hoạch học tập, đăng ký học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên khóa 59 và K58 trở về trước đăng ký cùng khóa 59 tại Cơ sở 2- ĐH Thủy lợi

Thông báo kế hoạch học tập, đăng ký học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên khóa 59 và K58 trở về trước đăng ký cùng khóa 59 tại Cơ sở 2- ĐH Thủy lợi

ĐẠI HỌC THỦY LỢI – CƠ SỞ 2

BAN ĐÀO TẠO & CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21  tháng 09  năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về kế hoạch học tập học  kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên khóa 59 và K58 trở về trước đăng ký cùng khóa 59 học theo tín chỉ tại Cơ sở 2-ĐH Thủy lợi

Căn cứ vào thông báo số 194 TB/ĐHTL-CS2 ngày 07/06/2017 về kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2017-2018 tại Cơ sở 2.

Căn cứ vào thông báo 919/TB-ĐHTL về việc xét học vụ học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 cho sinh viên K58 trở về trước hệ chính quy học theo tín chỉ.

Ban Đào tạo & CTSV thông báo về kế hoạch học tập, thời gian đăng ký học kỳ I năm học 2017-2018 đối với sinh viên K59 và K58 trở về trước đăng ký cùng khóa 59 học theo hệ tín chỉ tại Cơ sở 2 như sau:

TT Nội dung Thời gian Ghi chú
I Kế hoạch học, thi K59    
1. Thời gian học: 10  tuần từ 02/10/2017-10/12/2017  
2. Thời gian thi: 03 tuần từ 11/12/201731/12/2017  
II Kế hoạch đăng ký học
1 Thời gian đăng ký học cùng K59 và đăng ký bổ sung giai đoạn 2 kỳ 1-2017-2018
a. Đối với khóa 56 Từ 9h ngày 23/09/2017-26/09/2017
b. Đối với khóa 57 Từ 9h ngày 23/09/2017-26/09/2017
c. Đối với khóa 58 Từ 9h ngày 23/09/2017-26/09/2017
d. Đối với khóa 59 Từ 9h ngày 23/09/2017-26/09/2017
III Thời gian rút học phần các môn học Trong tuần đầu tiên bắt đầu mỗi giai đoạn học tại mục I (02/10/2017-07/10/2017) Chỉ rút học phần, không đăng ký

 

Yêu cầu sinh viên các lớp thực hiện nghiêm túc thông báo này, giáo viên chủ nhiệm – cố vấn học tập các lớp đôn đốc, hỗ trợ sinh viên trong thời gian đăng ký.

BAN ĐÀO TẠO & CTSV

Bài Viết Khác

Cảnh báo: Cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng… năm 2018” sai thông tin

Như một số báo đã đưa tin, cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh đại học hệ chính quy, cao đẳng, trung cấp... năm 2018 của Nhà xuất bản Giáo dục có rất nhiều sai sót, chủ yếu là sai sót về mã ngành.