Trang chủ / THÔNG BÁO / Thông báo về đóng học phí học kỳ song song đợt 4 học kỳ I năm học 2017-2018

Thông báo về đóng học phí học kỳ song song đợt 4 học kỳ I năm học 2017-2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CƠ SỞ 2

Số: 339 /TB-ĐHTL-CS2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Tp. Hồ Chí Minh, ngày  13  tháng  10  năm 2017

THÔNG BÁO

(Về đóng học phí học kỳ song song)

Cơ sở 2 – ĐHTL thông báo thời hạn thu học phí đợt học 4 học kỳ 1 năm 2017-2018 như sau:

Sinh viên đóng tiền vào tài khoản từ ngày 30/10/2017 đến ngày 3/11/2017; Ngày 3/11/2017 Ngân hàng sẽ tiến hành quét thu tiền học phí từ tài khoản thẻ ATM của sinh viên.

Sau thời gian này nếu các sinh viên không đóng học phí sẽ bị khóa tài khoản từ ngày 6/11/2017 và hủy toàn bộ kết quả đăng ký học đồng thời sẽ bị kỷ luật theo quy chế hiện hành.

Yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc theo thông báo.

Lưu ý: Hiện nay Ban tài vụ đã chuyển tiền HBKKHT kỳ 2 năm học 2016-2017 vào tài khoản của sinh viên đạt học bổng theo quyết định số 332/QĐ-ĐHTL-CS2 ngày 2/10 /2017.

 

TL.GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                        TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO & CTSV

  • BGĐ (để b/c)                                                                                          (đã ký)
  • Các lớp trong CS2
  • Trang web
  • Lưu VT, ĐT & CTSV                                                                       LÊ TRUNG THÀNH

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Thông báo thời gian tuyển chọn Học bổng Chính phủ Australia 2019

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 1/2/2018 đến 30/4/2018.