Trang chủ / THÔNG BÁO / Thông báo V/v tham dự buổi gặp mặt sinh viên cuối năm

Thông báo V/v tham dự buổi gặp mặt sinh viên cuối năm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CƠ SỞ 2

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________***___________

 Bình Dương, ngày  4  tháng 1  năm 2017

 

THÔNG BÁO

(V/v Tham dự buổi Gặp mặt sinh viên cuối năm)

      Ban Đào tạo & Công tác sinh viên thông báo cho toàn thể sinh viên các khóa K55, K56, K57, K58 tham  dự buổi Gặp mặt sinh viên cuối năm
TP: Ban Giám HIệu nhà trường, Ban Giám Đốc Cơ sở 2 – ĐHTL, Đại diện các Ban, Bộ môn & Trung tâm; các thầy cô Giáo viên chủ nhiệm và CVHT trong toàn Cơ sở 2 cùng đại diện mỗi lớp cử 15 sinh viên tham dự.

* Thời gian và địa điểm:

–  Thời gian: 19h00 – 21h00 ngày 8/1/2017 (Chủ nhật) tại HT500 – Bình Dương; Buổi Gặp mặt do Ban Giám HIệu nhà trường chủ trì.

– Đề nghị các quý thầy cô cùng các bạn sinh viên các lớp trong Cơ sở 2 – ĐHTL đến tham dự đông đủ và đúng giờ.

 

Nơi nhận: 

–          Ban Giám đốc (b/c);

–          Khóa 55, 56, 57, 58;

–          Các Ban & các Bộ môn;

–          Lưu VT, ĐT&CTSV.

 

 

BAN ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

TS. Lê Trung Thành

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Thông báo về việc phục vụ sinh hoạt lớp tháng 05 năm 2018

Chi tiết file đính kèm: T5_2018