Trang chủ / Thông báo / Thông báo V/v tham dự buổi gặp mặt sinh viên cuối năm

Thông báo V/v tham dự buổi gặp mặt sinh viên cuối năm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CƠ SỞ 2

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________***___________

 Bình Dương, ngày  4  tháng 1  năm 2017

 

THÔNG BÁO

(V/v Tham dự buổi Gặp mặt sinh viên cuối năm)

      Ban Đào tạo & Công tác sinh viên thông báo cho toàn thể sinh viên các khóa K55, K56, K57, K58 tham  dự buổi Gặp mặt sinh viên cuối năm
TP: Ban Giám HIệu nhà trường, Ban Giám Đốc Cơ sở 2 – ĐHTL, Đại diện các Ban, Bộ môn & Trung tâm; các thầy cô Giáo viên chủ nhiệm và CVHT trong toàn Cơ sở 2 cùng đại diện mỗi lớp cử 15 sinh viên tham dự.

* Thời gian và địa điểm:

–  Thời gian: 19h00 – 21h00 ngày 8/1/2017 (Chủ nhật) tại HT500 – Bình Dương; Buổi Gặp mặt do Ban Giám HIệu nhà trường chủ trì.

– Đề nghị các quý thầy cô cùng các bạn sinh viên các lớp trong Cơ sở 2 – ĐHTL đến tham dự đông đủ và đúng giờ.

 

Nơi nhận: 

–          Ban Giám đốc (b/c);

–          Khóa 55, 56, 57, 58;

–          Các Ban & các Bộ môn;

–          Lưu VT, ĐT&CTSV.

 

 

BAN ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

TS. Lê Trung Thành

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

MGHP-TCXH

THÔNG BÁO V/v hướng dẫn thực hiện miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy học kỳ 2, năm học 2016 – 2017

Thông báo V/v hướng dẫn thực hiện miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và …